سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسین معطر – دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی، دانشکده مهندسی کامپیوتر
محمدمهدی همایونپور –

چکیده:

در اکثر روشهای خوشهبندی فرض میشود که تعداد دقیق خوشهها در آغاز مشخص است، که البته این فرض در بیشتر مواقع صحت ندارد. در ردیابی و خوشهبندی گفتار مبتنی بر گوینده عمدتا ما اطلاعی از تعداد دقیق گویندهها در قطعه گفتاری نداریم. در این مقاله روشی مبتنی بر الگوریتم خوشه بندی کلونی مورچهها به منظور تعیین تعداد گویندگان در یک فایل گفتاری و خوشهبندی قطعات مربوط با هر یک از گویندگان پیشنهاد شده است. الگوریتم کلونی مورچهها یک الگوریتم شبه تصادفی است که قادر به تخمین تعداد خوشههای مناسب برای یک مجموعه از دادههای ورودی میباشد. در روشی که در این مقاله پیشنهاد میگردد، در ابتدا به کمک الگوریتم مورچهها یک خوشهبندی اولیه از قطعات گفتاری ایجاد میشود و تعداد گویندگان موجود در گفتار تخمین زده میشود. سپس با استفاده از روشهای خوشهبندی متداول، خوشهبندی قطعات گفتاری انجام میگردد. همچنین در این مقاله روشی پیشنهاد میشود که با کمک آنها بتوان تعداد تخمین زده شده از گویندگان را به مقدار صحیح نزدیکتر نمود.