سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا خدارحم پور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

گیاه زراعی برنج دارای نقش تعیین کنندهای در اقتصاد کشور میباشد. یکی از صفات مهمی که نقش اساسی در بازارپسندی و قیمت آن داراست، وجود عطر و طعم میباشد. بدین منظور وراثت عطر و طعم برنج در والدین نسلهای۱F و ۳ ،F2 ،F حاصل از تلاقی بین ارقام معطر باسماتی ۳۷۰ و دلا مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق، تجزیه آزمایشگاهی عطر و طعم طبق روش سود و صدیق صورت پذیرفت. ارزیابی فنوتیپی نشان داد که ارقام باسماتی ۳۷۰ ، دلا وF1 دارای عطر و طعم قوی بوده و از ۱۱۰۰ تک دانه مورد بررسی در نسلF3حاصل از هر تک بوتهF278 دانه فاقد عطر و طعم، ۳۰۹ دانه عطر و طعم ضعیف، ۴۱۱ دانه عطر و طعم متوسط و ۲۹۳ دانه عطر و طعم قوی داشتند. با توجه به شدت عطر و طعم متفاوت در تک دانهها دقیقاً در مورد تک ژن یا بیش از تک ژن بودن این صفت و چند آللی بودن این صفت نمیتوان نظر داد