سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منصور رفیعی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور تهران – ایران
محسن کامیابی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور تهران – ایران

چکیده:

در این مقاله، سعی شده است تا با استفاده از روشها ی بهینه سازی هوش مصنوعی مثل الگوریتم ژنتی کPSO و GAمسئله تعیین همزمان تعداد و مکان به ینه کل ی دهای خودکار کتنرل از راه دور در شبکه های توزیع شعاعی با وجود منابع تولید پراکنده به منظور کاهش خسارات ناشی از خاموش ی هاحل شود. در انجام این مطالعات، سعی شده است تا با تکیه بر اصل ایجاد جزیره عمدی در شبک ههای توزیع برای بازیابی سرویس توسط منابع تولید پراکنده، اثر تولی دات پراکنده بر روی مسئله مکان یابی کلیدها از جهات مختلف مورد بررسی قرار گیرد. در انجام این کار، تمام ی عوامل اقتصاد ی موثر شامل هزینه های عدم تامین برق برای مشترکین مختلف، هزینه کلیدها، هزینه بهره بردار ی و نگهدار ی شبکه و همچنین مباحث فنی تاثیر منابع تولید پراکنده از جهات مختلف جهت رسیدن به ماکزیمم سود برای شرکتهای توزیع به طور همزمان لحاظ شده است . در ای ن مقاله جهت مدلساز ی تولی دات پراکنده و مطالعات مربوط به آن مثل تعیین محدوده جزیره ای عمدی این منابع به هنگام بازیابی سرویس پس از وقوع خطا، ازنرم افزارDIgSILENT و برای حل مسئله مکا ن یابی از برنامههای نرم افزاری تهیه شده در محیط نرم افزارMATLAB ® استفاده شده است.