سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نیما طوفانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند، گروه مکانیک
علی صفوی نژاد – استادیار، دانشگاه بیرجند، گروه مکانیک

چکیده:

در این مقاله طراحی بهینه یک کوره تابشی با هندسه نامنظم ومحیط نیمهشفاف مورد بررسی قرار میگیرد. هدف طراحی ایجاد توان صدور و شار حرارتی مطلوب روی سطح محصول، بوسیله تعیینتعداد و موقعیت بهینه گرمکنها، روی سطح گرمکن است. مساله طراحی شامل دو بخش است: ( ۱) مساله مستقیم و ( ۲) مساله معکوس. برای حل معادلات تابش در مساله مستقیم، از روش ناحیهبندی ۱ استفاده شده است. مساله معکوس شامل کمینه کردن تابع هدفی است که بصورت مجموع مربعات تفاضل شار حرارتی محاسبه شده و شار حرارتی مطلوب روی سطح طراحی تعریف میشود و با استفاده از روش بهینه سازی الگوریتم کلونی مورچهها ۲ حل میگردد. توانایی حلهای مستقیم و معکوس با ارائه چند مساله نمونه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است