سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدعلی مرعشی – کارشناسی ارشد مکانیک- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
حسام مکوندی – کارشناسی ارشد مکانیک- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

در این مقاله تعداد و مکان ترکها در تیر با انجام تبدیل موجک بر روی شکل مود ارتعاشی تیر تعیین م – ی گردند. جهت انجام این کار ابتدا ترکها را به صورت فنر پیچشی مدل نموده، با حل عددی معادلات حاکم بر تیر ترکدار و اعمال شرایط مرزی و پیوستگی، شکل مود تیر حاصل میشود. پس از آن با انتخاب موجکی مناسب، تبدیل موجک پیوسته بر روی این شکل مود انجام میشود. در ادامه جهت تعیین تعداد و مکان ترک- ها، نمودار ضرایب موجک برای مقیاسهای کوچک موجک رسم میشود. در این نمودارها مکان ترکها به وضوح قابل تشخیص هستند. سپس جهت ارزیابی روش ارائه شده، این روش بر روی شکل مودهای حاصل از تحلیل ارتعاشی تیر ترکدار با استفاده از روش اجزا محدود، اعمال میشود. روش فوق دقت مناسبی در یافتن محل ترکهای نزدیک به هم، تنها با استفاده از داده های ارتعاشی تیر ترکدار دارد.