سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشگاه تربیت مدرس تهران
مرتضی باغستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمدرضا عابدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشگاه تربیت مدرس تهران
میثم نجف زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

امروزه در طراحی معادن، در نظر گرفتن فاکتورهای اقتصادی در کنار پارامترهای فنی امری اجتناب ناپذیر است. در این تحقیق سعی بر آن شده است که با استفاده از پارامترهای اقتصادی تأثیر گذار، تعداد و تناژ پوش بک ها برای معدن مس سرنگون با استفاده از مدل سازی رایانه ای انجام گیرد. در این مدل سازی، فاکتورهای اقتصادی درآمد، هزینه، نرخ تنزیل و زمان در کنار پارامترهای فنی از قبیل شرایط زمین شناسی، خصوصیات ژئومکانیکی، هندسه کانسار و … به کار برده شده است. ابتدا از داده های گمانه های اکتشافی معدن مس سرنگون، با استفاده از نرم افزار Data mine مدل سازی بلوکی کانسار با روش زمین آماری کریجینگ صورت گرفت. از نتایج بدست آمده، در نرم افزار NPV مدل بلوکی اقتصادی ایجاد گردید و در م دل حاصل تعداد پوش بک ها، تناژ، سود و ارزش خالص فعلی هر کدام از آنها محاسبه شد و در نهایت ارزش خالص فعلی بیشینه برای کل کانسار بدست آمد.