سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احمدرضا غفاری – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دان
علیرضا اسماعیلی – استادیار دانشکده علوم و فنون راهنمایی و رانندگی، دانشگاه علوم انتظا

چکیده:

پیش بینی تعداد تصادفات مورد انتظار در برنامه ریزی ایمنی آینده شهرها اهمیت فراوانی دارد. برآوردتعداد تصادفات وابسته به جریان ترافیکعبوری و تقاضای وارد بر شبکه است که به دلیل وابستگی آنها بهپیشبینی متغیرهای اقتصادی-اجتماعی، ضعف مدلهای پیشبینی و همچنین توسعه تکنولوژی و تاثیر آن بر سفرهای آینده شهرها دارای عدم قطعیت است. لذا، تقاضای پیشبینی شده برای آینده شبکه نیز قطعینبوده و مقادیر مختلفی به خود میگیرد. در این مطالعه تعداد تصادفات مورد انتظار در شبکه معابر شریانی درجه یکو شریانی درجه دو مناطق ۱۰ و ۱۱ شهر مشهد در سال ۱۳۹۵ در شرایط وجود سناریوهای مختلفتقاضا ارزیابی شده است. با توجه به اینکه بخشقابل توجهی از برنامههای بهبود ایمنی ترافیک در شهرها توسط پلیسراهنمایی و رانندگی انجام میشود، اولویت بندی ایمنی معابر در برنامه ریزی مسیرهای گشتخوردو پلیس راهنمایی و رانندگی و ایجاد پایگاههای ثابت پلیس و خدمات اورژانس قابل استفاده خواهد بود