سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا صفاری – کارشناس ارشد سازمان میدریت پسماندشهرداری مشهد
حسین علیدادی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت مشهد
علی اصغر نجف پور – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت مشهد

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی پتانسیل بازیافت انواع مواد زاید آلی شامل مخلوط کمپوست پسماند شهری خاک اره و برگ خردشده درختان در نسبت های مختلف به منظور تولید ورمی کمپوست ودستیابی به مناسبترین نسبت اختلاط درکارخانه کمپوست شهر مشهد انجام شد آزمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک کامل تصادفی شامل نسبت های مختلفی از کمپوست پسماندشهری خاک ارزه و برگ خرده شده درختان و در سه تکرار برای مدت زمان ۴۵ روز مورد بررسی قرارگرفت نتایج تحقیق نشان داد که مواد زاید آلی به نحو مطلوبی می توانند توسط کرمهای خاکی به عنوان ماده غذایی مصرف شده و به کودی سرشار از مواد آلی و مغذی به نام ورمی کمپوست تبدیل شوند بررسی های انجام شده در تحقیق حاضر نشان داد که بهترین درصد اختلاط ضایعات آلی مذکور با کاربرد ۸ کیلوگرم کمپوست پسماند شهری ۲کیلوگرم خاک اره و ۲ کیلوگرم برگ خرد شده براساس وزنخشک یا به نسبت ۴ به ۱ به ۱کمپوست شهری خاک ارزه و برگ درخت می باشد.