سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور
رضا طهماسبی – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این پژوهش ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم به روش in vitro سه فرآورده فرعی خرما (لرد، هسته و تفاله) مورد استفاده در تغذیه دام در قالب یک طرح کاملاً تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج ترکیبات شیمیایی دربین این سه نمونه دارای تفاوت معنی دار ( ۰۵ / P<0 ) بود که اینتفاوت برای دیواره سلولی بیشتر بود. لرد بیشترین پروتئین خام( ۰۲ / ۱۴ درصد)، هسته بیشترین دیواره سلولی ( ۷۰ درصد) و تفاله بیشترین چربیخام ( ۹۵ / ۱۲ ) و کربوهیدرات غیر فیبری ( ۲۶ / ۲۵ ) را دارا بودند. نتایج قابلیت هضم دربین این سه نمونه دارای تفاوت معنی دار ( ۰۵ / P<0 ) بود. قابلیت هضم ماده خشک برای لرد، هسته و تفاله به ترتیب ۲/ ۳۸ ، ۷/ ۴۸ و ۹۴ / ۷۸ و برای ماده آلی به ترتیب ۵۲ ، ۲/ ۴۳ و ۵۲ / ۷۳ ارزیابی شد . پایینبودن قابلیت هضم لرد به وجود لیگنین بالا در ساخنارآن و هسته به میزان بالای دیواره سلولی آنها بر میگردد با توجه به نتایج ترکیبات شیمیایی وقابلیت هضم بدست آمده برای سه فرآورده فرعی فوق، از تفاله خرما به علت داشتن ترکیب شیمیایی مناسب( خصوصا کربوهیدرات غیر فیبری وچربی خام) و قابلیت هضم بالا می توان به میزان بیشتری درجیره استفاده نمود.