سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور
رضا طهماسبی – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این پژوهش ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم به روش in vitro تفاله لیمو ترش، پوسته پسته، تقاله انگور و کاه برنج به عنوان فرآورده های فرعی کشاورزی جهت تغذیه نشخوارکنندگان در قالب یک طرح کاملاً تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایچ ترکیب شیمیایی دربین نمونه ها دارای تفاوت معنی دار ( ۰۵ / P<0 ) بود که این تفاوت برای دیواره سلولی بیشتر بود. تفاله انگور بیشترین مقدار پروتئین خام ( ۳/ ۱۴ ) و چربیخام ( ۵/ ۹) را دارا بود. همچنین کاه برنج کمترین مقدار پروتئین خام، چربی خام و کربوهیدرات غیر فیبری و بیشترین مقدار دیواره سلولی ( ۷۸/۰۵ ) را دارا بود. تفاله لیمو ترش نیز بیشترین مقدار کربوهیدرات غیر فیبری ( ۵۶ / ۶۰ ) را دارا بود، از این رو می توان از این ماده خوراکی بهعنوان بخشی از خوراک انرژی در جیره استفاده نمود. نتایچ قابلیت هضم دربین نمونه ها دارای تفاوت معنی دار ( ۰۵ / P<0 ) بود. تفاله انگور با ۹۶ /۵۰ درصد بیشترین و تفاله لیمو ترش با ۴/ ۲۰ درصد کمترین میزان قابلیت هضم ماده خشک را دارا بودند. پایین بودن قابلیت هضم پوسته به وجودتانن در ساختار آن و تفاله لیمو ترش احتمالا به خاصیت اسیدی و pH پایین آن بر می گردد