سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پارمیس زاهدی مقدم – دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام گروه علوم دامی دانشگاه رازی
فرخ کفیل زاده – دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه رازی

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی ترکیب شیمیایی، تولید گاز آزمایشگاهی و بررسی فراسنجه های کینتیک تخمیر و قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده آلی دو رقم جو پوشینه دار و فاقد پوشینه (لخت) در دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی و در سال ۱۳۸۸-۱۳۸۷ صورت گرفت. دو واریته جو مورد آزمایش از نظر محتوای ماده خشک، میزان پروتئین، دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی سلولز ، فراسنجه های کینتیک تخمیر و همچنین قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده آلی تفاوت معنی داری داشتند ).P< (05/0. تولید گاز بالقوه در جوی بدون پوشینه و در واریته پوشینه دار به ترتیب ۶۶ و ۴۸ میلی لیتر به ازای ۱ گرم ماده خشک و قابلیت هضم ماده آلی به ترتیب در واریته بدون پوشینه و پوشینه دار ۷/۸۹ % و ۷۳%اندازه گیری شد.