سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ناصر محمودنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فتح ا… بلداجی – استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بهروز دستار – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید زره داران – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی ترکیب شیمیائی و محتوی مواد معدنی آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور استان گلستان انجام شد. ترکیب شیمیائی نمونه های آرد ضایعات کشتارگاهی طیور مطابق روشهای استاندارد تعیین گردید. بر اساس روش تجزیه تقریبی میانگین ماده خشک، عصاره اتری، پروتئین خام و محتوی خاکستر نمونه های آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور بترتیب ۹۰/۸۷ و ۱۴/۹ و ۶۱/۵ و ۱۵/۴ درصد بودند. میانگین انرژی خام برای نمونه ها ۴۶۲۳/۰۴ کیلوکالری بر کیلوگرم میباشد. میانگین عناصر معدنی اصلی نمونه ها شامل کلسیم، سدیم و پتاسیم بترتیب ۳/۳۶ و ۱/۱۲ و ۰/۸ درصد میباشند.. نتایج این تحقیق نشان میدهد که ترکیب شیمیائی و محتوی مواد معدنی آرد ضایعات کشتارگاهی طیور ممکن است به مقدار زیادی متفاوت باشد و احتیاج به ارزیابی و تحقیقات بیشتری در آینده دارد.