سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سرور مرادی – دانش آموخته کارشناسی ارشد
رسول پیرمحمدی – دانشیارگروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
رحمن ابن عباسی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان

چکیده:

این تحقیق به منظور تعیین ترکیبات شیمیایی و خصوصیات فیزیکی علف خشک یونجه چین دوم درپنج منطقه استان کردستان که شامل: (تیمار۱ سنندج و کامیاران، تیمار۲ دیواندره و بیجار، تیمار۳ قروه و دهگلان، تیمار۴ سقز و بانه و تیمار۵ مریوان) از اردیبهشت ۸۹ تا اردیبهشت ۹۰ به مدت یک سال انجام شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد تیمار۱ دارای پروتئین و چربی خام بیشتر وNDF و ADFکمتری بود(P≤۰٫ ۰۵). و در مقابل تیمار ۵ از پروتئین و چربی خام کمتر و NDF و ADF بیشتری برخوردار بود (P≤۰٫ ۰۵). تیمارها از نظر ماده خشک و خاکستر خام تفاوت معنی داری با هم نداشتند (P≥۰٫ ۰۵). تیمار ۵ به لحاظ میانگین هندسی، عامل مؤثر و فیبر مؤثر فیزیکی بیشترین و تیمار ۱ کمترین مقداررا به خوداختصاص داد (P≤۰٫ ۰۵). همچنین بیشترین دانسیته توده ای وکمترین ظرفیت نگهداری آب مربوط به تیمار۱ وکمترین دانسیته توده ای و بیشترین ظرفیت نگهداری آب مربوط به تیمار ۵ بود (P≤۰٫ ۰۵). تیمار ۱ و ۵ به طور معنی داری به ترتیب: ۶۷/۵۵ و ۶۲/۳۸ بیشترین و کمترین مقدار ماده خشک محلول را داشتند (P≤۰٫ ۰۵). نتایج نشان دادند ترکیبات شیمیایی به غیراز ماده خشک و خاکسترخام و خصوصیات فیزیکی یونجه خشک استان تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفته واز لحاظ آماری تفاوت معنی داری داشتند