سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر یعقوبفر – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور با رتبه دانشیار پژوهشی در ر

چکیده:

برای تعیین ترکیبات شیمیایی، انرژی قابل متابولیسم، پروتئین و اسیدهای امینه کنجاله های سویا، آفتابگردان و کلزاآزمایشی با استفاده خروسهای بالغ در قالب طرح کاملاً تصادفی صورت گرفت. انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی تصحیح شده برای ازت به ترتیب در کنجالههای سویا ۲۴۶۵/۱۲ ، ۲۴۶۵/۵۳ ، ۲۶۳۰/۹۳ ، ۲۶۳۱/۰۱ کیلوکالری درکیلوگرم کنجاله های کلزا ۲۰۵۸/۰۷ ، ۲۰۵۸/۲۳ ، ۲۱۷۷/۷۲ ، ۲۱۷۷/۹۴ کیلوکالری در کیلوگرم و کنجاله های آفتابگردان ۱۴۲۶/۸۰ ، ۱۴۲۶/۸۷ ، ۱۵۸۷/۳۲ و ۱۵۸۷/۴۶ کیلوکالری در کیلوگرم حاصل از آزمایش بیولوژی بر روی خروس های بالغ است. مقادیر قابلیت هضم پروتئین برای کنجالۀ های سویا، کلزا و آفتابگردان تفاوت معنی داری نشان داد (P<0/ 001 در نتیجه مقادیر قابلیت هضم ظاهری و حقیقی به ترتیب ۸۵/۵۳ ، ۸۶/۷۱ ، ۸۲/۰۳ ، ۸۳/۰۲ و ۸۳/۴۰ و ۸۴/۹۰ درصد بود. سکوم برداری خروس های بالغ سبب کاهش قابلیت هضم ظاهری و حقیقی پروتئین به مقدار ۲/۷۸ و ۲/۹۴ درصد برای کنجاله های سویا ۳/۱۱ و ۳/۲۹ درصد برای کنجاله های کلزا و ۳/۰۶ و ۳/۳۱ درصد می شود. (P<0/05 قابلیت هضم ظاهری یا حقیقی اسیدهای آمینه در کنجالههای سویا، کنجالههای کلزا وکنجالههای آفتابگردان محصول کارخانههای مختلف به ترتیب ۸۳/۸۸ ، ۸۷/۴۵ ، ۸۵/۲۷ ، ۸۷/۱۲ ، ۷۷/۱۷ و ۸۴/۰۸ درصد تفاوت معنی داری نشان داد P<0/05 نتایج نشان داد که مقدار انرژی متابولیسمی و قابلیت هضم اسیدهای آمینه برای هر کدام از کنجاله ها متفاوت است که این اختلاف بستگی به عمل آوری دانه های روغنی در کارخانجات، ورایته وشرایط زراعت دارد