سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه ستایشی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ
حسین وارسته مرادی – استادیار گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیطزیست، دانشگاه علوم کشاو
عبدالرسول سلمان ماهینی – دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیطزیست، دانشگاه علوم کشاور

چکیده:

جنگل ها بعنوان اکوسیستم های ویژه و خاص که تنوع وسیعی از زیستمندان را در بر می گیرند از جایگاه خاصی برخوردار اند. جنگل ها به دلیل این که زیستگاه خاص بسیاری از گونه های حیات وحش اعم از پرندگان پستانداران، خزندگان می باشند بعنوان ذخیرگاه بیوسفر و بعنوان میراث طبیعی بشریت انتخاب گشته اند. امروزه مهمترین نقش حفاظتی بر عهده جنگل ها است. این تحقیق اثرات اندازه لکه بر تراکم زیستی پرندگان را بررسی می کند. پرندگان در قطعات با ۴ اندازه با مساحت های متفاوت یعنی لکه ها با مساحت بیش از ۳۰۰ هکتار، ۱۰ تا ۲۵ هکتار، ۱تا ۱۰ هکتار و لکه ها با مساحت زیر ۱ هکتار مشاهده شدند. نتایج نشان داد که توکا سیاه و الیکایی در لکه های بیشتر از ۳۰۰ هکتار و چرخ ریسک دم دراز در لکه های کمتر از یک هکتار، چرخ ریسک بزرگ، سینه سرخ و مگس گیر سینه سرخ در لکه های جنگلی با مساحت ۱۰-۲۵ هکتاربیشترین تراکم را نشان دادند.