سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مقداد نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد
اسعد مدرس مطلق – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

درسالهای اخیر باتوجه به افزایش اندازه تراکتورها و ترددآنها درزمینهای کشاوری تراکم خاک های کشاورزی یکی از مشکلات اصلی کشاورزان و از عوامل مهم کاهش عملکرد محصول دربرخی از مناطق میب اشد ازجمله شاخص های نشان دهنده تخریب ساختمان فیزیکی خاک تراکم خاک میباشد که بصورت افزایش درچگالی ظاهری خاک جرم فاز جامد به حجم کل یا کاهش تخلخل تعریف می شود دراین تحقیق برای تعیین میزان تراکم خاک پس ازعبور تراکتور ا زدستگاه پنترومتر استفاده شده است درآزمایش مزرعه ای ازیک تراکتور مسی فرگوسن ۲۸۵ ساخت تراکتورسازی ایران با وزن ۲۵۴۰ کیلوگرم به همراه گاو اهن سه خیشه سوار برای شبیه سازی وضعیت تراکتوردرهنگام کار درمزرعه استفاده شده است آزمایشات دریکی از مزارع دانشگاه ارومیه انجام گرفته است بافت خاک درآزمایشگاه تعیین گردید خاک شامل ۴۸/۵ درصد رس ۳۰/۶ سیلت و ۲۰/۹ شن بود که با استفاده ازمثلث تعیین بافت خاک درمحدوده خاکهای رسی میب اشد خصوصیات فیزیکی خاک درآزمایشگاه خاک درسه ناحیه جلوی تراکتور زیرچرخ جلو و زیرچرخ عقب تراکتور و درعمقهای ۰-۵ و۱۰-۵و۱۵-۱۰ سانتیمتر تعیین شده است درنواحی فوق با نفوذمیله پنترومتر درخاک و تعیین شاخص پنترومتری CI مقاومت خاک نیز تعیین گردید