سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر حسینی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مخازن هیدروکربوری
محمد آبدیده – دکتری زمین شناسی

چکیده:

یکی ازمهمترین عوامل موثردرتولید مخازن نفتی تراوایی استکه این عامل ارتباط مستقیمی با شکستگی های موجود درسنگ مخزن دارد بطور کلی تعیین تراکم شکستگی ها امتداد و جهت شیب انها میزان بازشدگی فاصله آنها از یکدیگر بازوبسته بودن آنها درنهایت الگوی مناسب از شبکستگ یهای مخازن کمک فراوانی دربرنامه ریزی های توسعه و تولید میادین نفتی دارد هدف اصلی این مطالعه تعیین تعداد و مختصات شکست گی ها فراوانی نسبی آنها درزون های مختلف تعیین شیب و امتداد لایه بندی تنشهایوارده برحفر چاه و شناسایی دیگر عوارض Features زمین شناسی موجود درسازندهای حفاری شده با استفاده از تفسیر نمودار تصویری حاصل از ابزار OBMI