سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آمنه کوت زاده – کارشناسی ارشد مهندسی نفت،دانشجو،دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

چکیده:

تراوایی یکی از مهمترین پارامتر های مخازن نفتی است که در بسیاری از محاسبات و مدل سازی های مخزن نقش موثری ایفا می کند . یکی از روش های تخمین تراوایی، استفاده از مفهوم واحد های جریان هیدرولیکی Hydraulic Flow Units, HFU است . میدان مورد مطالعه میدان نفتی اهواز مخزن آسماری است که یکی از بزرگترین میادین تولیدی خشکی ایران می باشد.در این میدان اثبات شد که شاخص کیفیت سنگ RQI شاخص منطقه/زون جریانی FZI نوع سنگ گسسته DRT و اشباع ۳۵ %جیوه ۳۵ R Winland روشی موثر جهت دسته بندی نوع سنگ می باشند.مدت زمان زیادی است که تشخیص داده شده است که بهترین حالت برقراری ارتباط میان تخلخل-تراوایی با استفاده از داده های مغزه بر اساس دسته بندی سنگی داده های مغزه آنها بدست می آید .علاوه بر این ، مراحل انجام این روش در مدل سازی مخزن موردنظر در پاراگراف زیر توضیح داده شده است: در این مطالعه ابتدا داده های مغزه معمول برای تعیین دسته بندی سنگی در فواصل مغزه گیِری شده مورد استفاده قرار گرفتند . مقادیر چاههای نمودارگیری شده در عمق های مغزه گیری شده تعیین و نرمالیزه شده و با دسته بندی سنگی محاسبه شده با استفاده از داده های مغزه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند . پس از آن به دلیل اینکه با استفاده از مدل های خطی که جهت پیش بینی دسته بندی سنگی در فواصل و چاههای مغزه گیری شده ارتباطی مناسب بادرصد خطای کم بین شاخص منطقه جریانی و داده های نمودارگیری برقرار نگردید ناگزیر در مرحله بعد با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مدلی ارایه گردید که تراوایی و شاخص منطقه جریانی برای تمام چاههای نمودارگیری شده را فراهم می کند که در واقع شبکه عصبی مدلی با ضریب همبستگی بسیار خوبی ۰٫۹۹ = R2 بین تراوایی مغزه و تراوایی پیش بینی شده و همچنین ۰/۹۸ = R2 بین شاخص منطقه جریانی محاسبه شده توسط اطلاعات مغزه و شاخص منطقه جریانی پیش بینی شده در ارتباط با داده های لاگ ارایه داد.