سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا پریسای – دانشجوی کارشناسی ارشد
عبدالرضا بهره مند – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

دراین تحقیق میزان تاثیر افزایش و یا کاهش ضریب زبری مانینگ برتراز سطح آب مورد بررسی قرارگرفته است به این منظور ابتدا لایه TIN ساخته شد و سپس با کمک اکستنشن HEC-GEORAS اطلاعات مورد نیاز تعیین واستخراج شد انگاه از طریق مشاهدات صحرایی اقدام به براورد ضریب زبری گردید و درادامه ضریب زبری به دست آمده از طریق مدل HEC-RAS کالیبره شد سپس به منظور میزان تاثیر ضریب زبری برتراز سطح آب به میزان ۵و۱۰و۲۵ درصد ضریب زبری کالیبره شده افزایش و کاهش داده شد و سپس با هر یک از این حالات مدل اجرا گردید نتایج تحقیق بیانگر این واقعیت است که با افزایش ضریب زبری تراز سطح آب افزایش و با کاهش ضریب زبری کاهش می یابد درضمن باید درنظرداشت که کالیبره کردن ضریب زبری مهمترین تاثیر را برروی تغییرات تراز سطح آب و ویژگیهای جریان داشته و مدل هم بیشترین حساسیت را به ضریب زبری دارد.