سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عرفان دانایی – کارشناس ارشد محیط زیست مهندسی مشاور مهاب قدس
هیوا فیضی – کارشناس ارشد اکولوژی مهندسی مشاور مهاب قدس
محمدرضا باقری راهدانه – کارشناس ارشد محیط زیست مهندسی مشاور مهاب قدس۱
علی مریدی – مدیر گروه آلودگی بخش محیط زیست مهندسی مشاور مهاب قدس استادیار دانشکد

چکیده:

یکی از اهداف عمده احداث سدها تأمین آب مورد نیاز برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعت بوده اس ت. در حال حاضربسیاری از سدهای کشور که منبع عمده تأمین آب شرب شهرها هستند، به دلیل عدم مطالعات دقیق و تغییرات کیفیت آب پساز احداث سد دچار مشکلات کیفیت آب بود هاند و عدم رضایت مصرف کنندگان و افزایش هزین ههای تصفیه را به دنبال داشت هاند. بنابراین پی شبینی و مطالعه تغییرات کیفیت آب پس از احداث سدها در مطالعات ارزیابی اثرات زیس تمحیطی سدها ومخازن اهمیت ویژ های دارد. در این مقاله مطالعات پیش بینی تغییرات کیفیت آب سد مخزنی ساخته نشده تنگه معشوره واقع بر رودخانه کشکان در حوزه آبریز کرخه با استفاده از مدل شبی هسازی ۲CE-QUAL-W بررسی شده اس ت. با توجه به عدم وجود داد ههای نمون هبرداری از مخزن و عدم امکان واسنجی مدل، با تحلیل نتایج خروجی مدل و انجام آنالیز حساسیت رویپارامترهای تأثیر گذار، شبی هسازی کیفیت آب مخزن برای لای هبندی حرارتی و پارامترهای تغذیه گرایی انجام شده و نتایج آن درپی شبینی و تحلیل شرایط کیفی آب مخزن در خروجی مورد استفاده قرار گرفته اس ت. در ای ن مقاله هدف ارایه تراز بهینه ره اسازی دبی زیست محیطی بر اساس خانواده غالب ماهیان رودخانه کشکان جهت بروز کمترین آسیب به ماهیان پایین دس تاست