سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شبنم پیشیار – گروه گیاهپزشکی ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین معصومی – گروه گیاهپزشکی ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد مداحیان –
جهانگیر حیدنژاد –

چکیده:

ویروس X سیب زمینی (PVX) یکی از ویروس های رایج سیب زمین است . به منظرو مطالعه ژنوم کامل ویروس X سیب زمینی، دو جدایه KER.ZA.1 و KER.LA.2 از مناطق بردسیر و زرند کرمان جمع آوری و آلودگی آن ها به PVX به وسیله آزمون DAS-ELISA با استفاده از آنتی سرم چند همسانه ای مورد تایید قرار گرفت . ژنوم کامل دو جدایه با استفاده از هشت جفت آغاز گر اختصاصی توسط واکنش RT-PCR تکثیر شده و بعد از قرار دادن در پلاسمید pTZ57R/T به باکتری Escherichia coli سویه JM 107 منتقل گردید . بر اساس نتایج بدست آمده طول کامل ژنوم دو جدایه معادل ۶۳۱۵ نوکلئوتید و خاوی زن های RdRp، TGB1،TGB2، TGB3 و CP می باشد . مقایسه ترادف های بدست آمده نشان داد که میزان مشابهت ترادف نوکلئتیدی دو جدایه ۹۸/۳ درصد می باشد . نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر تشابه بالای ترادف نوکلئتیدی ژنوم آمینواسیدی ژن های این دو جدایه با یکدیگر می باشد .