سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهروز ابراهیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
والی اله پلنگی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

چکیده:

در نتیجه توسعه کارخانجات صنایع غذایی، مقادیر زیادی ضایعات تولید می شود که بسیاری از این ضایعات، ارزش بالقوه قابل توجهی به عنوان خوراک دام دارند. هدف از این آزمایش، بررسی روند تجزیه پذیری تفاله انار(شاهد و عمل آوری شده با اوره) بود. در این مطالعه تعداد ۲ راس گوسفند نر اخته فیستولا گذاری شده (۱/۵kg±۳۸)، برای آزمایش in situ مورد استفاده قرار گرفتند. میزان تجزیه پذیری پروتئین خام به ترتیب در ساعات ۰، ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۲، ۱۶، ۲۴، ۳۶، ۴۸، ۷۲ و ۹۶ ساعت اندازه گیری گردید. در این آزمایش، میزان ناپدید شدن پروتئین خام در ۹۶ ساعت پس از انکوباسیون برای تفاله انار خام و عمل آوری شده به ترتیب ۵۷/۱۹ و ۶۲/۳۸ درصد بود که تفاوت معنی داری نداشتند (۰/۰۵ <P). از داده های تجزیه پذیری می-توان در تنظیم صحیح نیازمندی های میکروب های شکمبه و حیوان استفاده نمود.