سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود مهرداد شکریه – استاد، آزمایشگاه تحقیقاتی مواد مرکب، قطب علمی مکانیک جامدات تجربی و د
محمد حیدری رارانی – دانشجوی دکتری، آزمایشگاه تحقیقاتی مواد مرکب، قطب علمی مکانیک جامدات
سیاوش مراغه چی – دانشجوی کارشناسی، آزمایشگاه تحقیقاتی مواد مرکب، قطب علمی مکانیک جام
مجیدرضا ایت الهی – استاد، آزمایشگاه تحقیقاتی خستگی و شکست، قطب علمی مکانیک جامدات تجربی

چکیده:

تعیین چقرمگی شکست بینلایهای در چندلایههای کامپوزیتی برای پیشبینی شروع رشد تورق از اهمیت به سزایی برخوردار است. بدین منظور مطابق استاندارد، نمونههای تیر یک سرگیردار دولبۀ DCB)متقارن تکجهته برای تعیین مدI چقرمگی تورق بایدآزمایش شوند. در این مقاله به سوال مهمی که آیا چقرمگی شکست در مدI چندلایههای کامپوزیتی تکجهته از خواص مادی به شمارمیآید پا سخ داده میشود. از اینرو، برای بررسی تاثیر ضخامت وطول ترک بر نرخ رهایی انرژی کرنشی بحرانی (چقرمگی شکست)،نمونههایDCBتکجهته با ضخامت و طول ترکهای مختلف وکسر حجمی الیاف ثابت ساخته شدند و تحت مدI بارگذاری آزمایش شدند. از روش تئوری تیر اصلاح شده برای کاهش دادهها و محاسبه چقرمگی شکست استفاده گردیده است. نتایج تجربی نشان میدهندکه مدI چقرمگی شکست بینلایهای برای نمونههای DCB تکجهته با ضخامتی بین ۳ تا ۴٫۵ میلیمتر و طول ترکهای بین ۳۵ تا ۶۵ میلیمتر تقریباً ثابت میماند