سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدحجت هاشمی – گروه پژوهشی مطالعات لوله و صنایع وابسته، دانشگاه بیرجند
مسعود کیمیابخش – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه بیرجند
مرتضی رضایی یکتا – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه بیرجند

چکیده:

تعیین چقرمگی شکست در حالت کرنش مسطح (بعنوان معیارشروع ترک) برای فولادهای پراستحکام خطوط انتقال گاز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بدلیل دشواری های خاص آزمایشگاهی،تعیین مستقیم این پارامتر بسهولت امکان پذیر نمی باشد. در تحقیق حاضر از یک روش نیمه- تجربی جهت محاسبه چقرمگی شکست لوله فولادی (با قطر خارجی ۱۲۱۹ میلی متر و ضخامت دیواره ۱۴٫۳ میلی متر) با توجه به اطلاعات موجود آزمون ضربه شارپی استفاده می شود. از نتایج حاصله مقادیر حداقل، حداکثر و متوسط چقرمگی شکست برای فولاد مورد آزمایش برابر ۳۳۴ ،۲۸۹ و ۳۱۵Mpa√mبدست آمد. در ادامه، حل المان محدود نمونه آزمون C(T)با استفاده از تئوری اصلاح شده شکست گرسون جهت محاسبه میزان گشودگی نوک ترک (در حالت بحرانی) با سه ضخامت مختلف نمونه انجام گردید. از این مدل مقادیر چقرمگی شکست ۲۹۳٫۵ ،۲۷۵٫۴ و۲۸۳٫۱Mpa√mبدست آمد. مقایسه نتایج تجربی و عددی نشان دهنده مطابقت مناسب مقادیر بدست آمده برای این فولاد در دمای محیط می باشد