سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاضل مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
رضا نقدآبادی – استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
سعید سهرابپور – استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یک روش رایج برای تعیین ویژگیهای مواد نرم در نرخکرنشهای بالا استفاده از آزمایش میلههای هاپکینسون ۱ پلیمری میباشد. به دلیل وجود خاصیت ویسکوالاستیک ناشی از کاربرد میله پلیمری،اثرات پراکندگی ۲ و میرایی ۳ موج انتشار یافته باید در نظر گرفته شود. در این پژوهش از یک روش تجربی برای تعیین پارامترهای پراکندگی و میرایی موج در میلهها استفاده شده است. در روش موجود نیازی دانستن خواص مکانیکی میلهها نیست و برای میلههای با سطح مقطع گوناگون قابل استفاده میباشد. ضرایب انتشار برای یک میله اکریلیک ۴ محاسبه شده است. با استفاده از این ضرایب میتوان سرعت و نیرو در دو انتهای نمونه را اندازهگیری و رفتار تنش-کرنش آن را تعیین نمود. در نهایت نتایج تجربی با نتایج حاصل از یک مدل ویسکوالاستیک رایج مقایسه شده است