سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نیاز علی ابراهیمی پاک – استادیار بخش ابیاری و فیزیک خاک موسسه تحقیقات خاک و اب

چکیده:

به منظور تعیین میزان تبخیر- تعرق گیاه مرجع (چمن) این تحقیق در ایستگاه چهار تخته شهرکرد با استفاده از یک لاسیمتر زهکش دار به قطر ۳متر و عمق ۲/۵ متر از سطح زمین به مدت ۴سال اجرا شد . نتایج حاصل نشان ذاذ که مقدار تبخیر – تعرق گیاه مرجع(چمن) با ۱۶۲۳/۴ میلیمتر است و بیشترین این مقدار در تیر ماه برابر با ۲۵۴/۴۵ میلیمتر و کمترین ان در بهمن ماه برابر با ۲۸/۴۲ میلیمتر شد. مقدار تخبیر – تعرق روزانه گیاه مرجع در طول سال برابر با ۴/۴ میلیمتر شد که بیشترین ان در تیر برابر با ۸/۲ میلیمتر در روز بود . مقدار اب زهکش شده از لایسیمتر چمن در طول سال برابر با ۶۵۵/۸ میلیمتر شد که معادل ۳۰/۶ درصد اب ابیار و بارش و ۴۰/۴ درصد تبخیر- تعرق گیاه شد. مقدار اب ابیاری در طول سال برابر با ۱۸۵۶/۲ میلیمتر بود. در طول سال مقدار ۲۸۶/۱ میلیمتر بارش رخ داد. مقدار تبخیر حاصل از تشت کلاس A از تاریخ /۱/۱ لغایت ۸/۳۰ برابر با ۱۷۳۴/۷ میلیمتر بدست امد که بطور متوسط روزانه ۷/۰۴ میلیمتر تبخیر از سطح اب انجام گرفته است و سبت تبخیر – تعرق گیاه مرجع به تبخیر حاصل از تشت در طول سال برابر ۰/۸۳ درصد شد.