سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نیاز علی ابراهیمی پاک – استادیار بخش ابیاری و فیزیک خاک موسسه تحقیقات خاک و اب

چکیده:

به منظور تعیین مقدار تبخیر – تعرق گیاه چمن در قزوین از یک لایسیمتر زهکش دار به ابعاد ۱*۲ متر مربع و عمق ۲ متر از سطح زمین به مدت ۴ سال استفاده گردید . نتایج حاصل نشان داد که میزان تبخیر – گیاه چمن در طول سال برابر با ۱۲۵۰/۵ میلیمتر شد که بیشترین این مقدار در مرداد ماه برابر با ۲۶۴/۸۶ میلیمتر و کمترین ان در دی ماه برابر با ۷/۶۷ میلیمتر بود. میانگین تبخیر- تعرق روزانه گیاه در طول سال برابر با ۳/۴ میلیمتر و بیشترین ان در مرداد با ۷/۶ میلیمتر در روز بود . مقدار اب زهکش شده از لایسیمتر چمن برابر با ۶۶۰/۰۵ میلیمتر شد که معادل ۳۴/۶ درصد اب ابیاری و بارش و ۵۲/۸ درصد تبخیر – تعرق گیاه شد و مقدار اب ابیاری در طول سال برابر با ۱۵۹۳/۰۴ میلیمتر و میزان بارش برابر با ۳۱۴/۷ میلیمتر شد که تقریبا معادل ۲۵/۱۷ درصد تبخیر- تعرق گیاه مرجع بود. مقدار تبخیر حاصل از تشت کلاس A از فروردین لغایت پیان ابان ماه برابر با ۱۷۰۸/۳ میلیمتر بود که به طور متوسط روزانه ۶/۹ میلیمتر تبخیر از سطح اب انجام گرفته شد و نسبت تبخیر- تعرق گیاه به تبخیر حاصل از تشت در طول سال برابر ۰/۷۰۲ بود.