سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نیازعلی ابراهیمی پاک – استادیار بخش آبیاری و فیزیک خاک موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

این آزمایش بهمنظور تعیین تبخیر- تعرق گیاه کلزا با استفاده از لایسیمتر زهکش دار در ایستگاه تحقیقات اسماعیل آباد قزوین، به مدت سه سال اجرا گردید. نتایج نشان داد که مقدار تبخیر- تعرق گیاه کلزا برابر با ۵۴۰/۷ میلی متر بود لیکن در فصل رویش فعال برابر با ۳۷۹/۹ میلی متر بود. مقدار آب زهکش لایسیمتر برابر با ۱۴۷/۲ میلی متر لیکن در فصل رویش فعال برابر با ۴۶/۹۶ میلی متر بود. بیشترینمقدار تبخیر- تعرق روزانه گیاه برابر با ۴/۰۴ میلی متر در روز که در دهه سوم اردیبهشت ماه رخ داد. کمترین مقدار تبخیر- تعرق روزانه گیاه برابر با ۱/۲۹ میلی متر که در دهه سوم آبان ماه رخ داد. متوسط تبخیر- تعرق در فصل رویش فعال برابر با ۳/۴۸ میلی متر است. مقدار تبخیر از تشت برابر با ۵۶۵ میلی متر و متوسط آن برابر با ۴/۰۱ میلی متر بود. نسبت تبخیر- تعرق گیاه به تبخیر از تشت برابر با ۶۹% است. عملکرد دانه برابر با ۲/۷۹ تن در هکتار با ۴۸/۶۵ درصد روغن شد و مقدار روغن استحصالی آن برابر با ۱/۳۶۰ تن در هکتار شد. کارایی مصرف آب دانه برابر با ۰/۵۲ و روغن برابر با ۰/۲۵ کیلوگرم بر متر مکعب آب شد.