سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

غزاله عبدعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی_تحول دانشگاه اصفهان
مهدی ابزری – استاد تمام گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده:

سازمانها بطور مداوم به دنبال یک فرمول جدید برای موفقیت درکسب و کارهستند عواملی همچون استفاده ازبرنامه های فناورانه و استخدام کارگران ماهر اغلب درتحقیقات و گزارشات صنعتی به عنوان عوامل موفقیت اعلام شده است اگرچه عامل رشد درمیان سایر عوامل ازاهمیت بسیاربرخورددار است یک سازمان به منظور کسب مزیت رقابتی پایدار دریک محیط رقابتی به سرعت درحال تغییر نیازمند پرورش افرادی کارافرین به منظور ایجاد نوآوری درکالا و خدمات و فرایندهای سازمانی است که پیاده سازی مدیریت دانش درسازمان درنهایت منجر به استفاده کارامد ازاین اندوخته های دانش درسازمان خواهد شد هدف ازانجام این پژوهش بررسی تاثیرمدیریت دانش برکارافرینی سازمانی است که جامعه مورد مطالعه این پژوهش شرکت الفا سام اصفهان بوده که نمونه اماری انتخاب شده کلیه کارمندان و مدیران کادرفنی این شرکت که حدودا۳۴ نفر می باشند است نتایج بدست آمده ازاین پژوهش نشان میدهد که بین مدیریت دانش و کارافرینی سازماین رابطه معناداری وجوددارد و نیز بین مولفه های مدیریت دانش به جز کاربرد دانش که شامل توانمندی های فرایندی کسب دانش تبدیل دانش و حفظ دانش و توانمندی های زیرساختی فرهنگی ساختاری و فناوری است رابطه قوی و معناداری وجود دارد.