سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی اسحاقیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار، ایران
حامد امینی پور – عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار، ا
مهناز احمدی همدانی – دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
مهدی عدالتی نسب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار، ایران.

چکیده:

روزهای نخستین زندگی جوجه ها پس از خروج از تخم، مهمترین بخش دوران پرورش میباشد. علاوه بر در نظر گرفتن شرایط محیطی، که در جوجه کشی بسیار مهم است، رعایت بهداشت، جهت حفظ موادمغذی از خطرات آلودگی که در طی دوره انتقال ازتغذیه کیسهزرده به تغذیه مستقل توسط نخستین جیرهغذایی تأمین میشود، نیز نقش مهمی دارد. هرگونه تأخیر در خوراک دادن اولیه جوجهها بعد از هچ، اثرات منفی کوتاه مدت و طولانی مدت در روند تولید ایجاد میکند. همبستگی بالایی بین وزن ۶ روزگیبا ۴۲ روزگی جوجههای گوشتی و مصرف خوراک با افزایش وزن بدن در حیوانات کوچک یافت شده است. در این آزمایش، ۰۴۸۲ اثر جیرهغذایی را با هدف بررسی درصد لاشه و درصد چربی احشایی، وزن * قطعه جوجه گوشتی در یک آزمایش فاکتوریل ۲ کبد صورت گرفت. جیرههای غذایی دوره پیش آغازین شامل خوراک پیش آغازین غنی از پروتیین و آرد ذرت با مولتیویتامین والکترولیت در زمانهای متفاوت است. در این آزمایش، صفات لاشه شامل درصد لاشه و درصد چربی احشایی در انتهای ۴۰ ساعتاول و هفته اول نسبت به وزن زنده مورد برسی و مطالعه قرار گرفت. مقایسه میانگین برای درصد لاشه و درصد چربی احشایی در هفته اول در کل دوره پرورش اختلاف معنی داری نداشت