سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد تقی اسفندیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
بهرام بانی نسب – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
مصطفی مبلی – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد رضا تسلیم پور – عضو هیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چکیده:

یکی از عوامل پایین بودن عملکرد ارقام بومی زیتون در ایران، عدم شناخت جفت های گرده دهنده و گرده گیرنده می باشد . این تحقیق به منظور تعیین بهترین رقم گرده دهنده برای زیتون رقم فیشمی رودبار در سال ۱۳۸۹ در شهرستان شیراز انجام شد. برای این منظور از طرح بلوک کامل تصادفی در ۳ تکرار استفاده شد. در این آزمایش هر درخت یک بلوک و شاخه های یکنواخت و پرگل هر درخت به عنوان پلات آزمایشی منظور شد. تیمار ها شامل خود گرده افشانی، گرده افشانی آزاد وگرده افشانی با دانه گرده ارقام فیشمی رودبار، دزفول، شیراز، فیشمی (تخم کبکی)، زرد، روغنی، بش وتیمار گرده افشانی با مخلوط دانه های گرده بود. در طول زمان برداشت ، عرض و وزن میوه و همچنین وزن گوشت، نسبت گوشت به هسته و درصد نهایی تشکیل میوه اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد درختان زیتون رقم فیشمی رودبار نسبتا خود ناسازگار بوده و دارای شاخص خود ناسازگاری ۰/۵۲ می باشند. بهترین رقم گرده دهنده نیز رقم زرد می باشد.