سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مجتبی هوشمندی – کارشناسی ارشدباغبانی،ایستگاه تحقیقات زیتون کازرون
عبدالرسول ذاکرین – یار،گروه زراعت واصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
بهنام بهروزنام – استادیار،گروه باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
محمد رضا تسلیم پور – مربی پژوهش ،عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فار

چکیده:

آزمایشی به منظور تعیین بهترین گرده دهنده برای درختان زیتون (Olea europea L.) رقم آمیگدا لیفولیا درباغ ایستگاه تحقیقات زیتون شهرستان کازرون در سال ۱۳۸۸ انجام گردید. این آزمایش با ۸ تیمار خودگرده افشانی، دگرگرده افشانی با دانه گرده ارقام کنسروالیا، مانزانیلا، دکل،گوردال سویلانا، سویلانا، کرونائیکی، و گرده افشانی آزاد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار مورد اجرا گذاشته شد. در زمان برداشت درصد نهایی تشکیل میوه، وزن وعملکرد میوه عملکرد اندازه گیری شد. نتایج نشان داد درختان زیتون رقم آمیگدالیفولیا نسبتا خود ناسازگار بوده و دارای شاخص خود ناسازگاری ۰/۴۸ می باشند. رقم دکل به عنوان بهترین گرده دهنده رقم آمیگدالیفولیا معرفی گردید. از طرفی مقایسه درصد جوانه زنی دانه گرده ارقام مختلف نشان داد که بین درصد جوانه زنی دانه های گرده ارقام کنسروالیا، دکل، آمیگدالیفولیا، مخلوط دانه های گرده تفاوت معنی داری با دانه گرده ارقام مانزانیلا، گوردال سویلانا، سویلانا و کرونائیکی وجود دارند.