سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ایمان نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علیرضا عمادی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
کوروش قادری – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

از روشهای پیش بینی توزیع رسوب در سدهای مخزنی می توان به روشهای روش تجربی کاهش سطح و افزایش سطح اشاره کرد در روش کاهش سطح تحقیقات انجام شده نشانگر این مسئله است که در اکثر موارد تعیین نوع مخزن براساس روش پیشنهادی برلند و میلر منجر به پیش بینی دقیق نمی شود بطوریکه گاهی با تغییر نوع مخزن نتیجه دقیق تر می شود با تعیین دقیق نحوه ی توزیع رسوبات و حجم مفید مخزن به شیوه بهتری می توان با اهداف مربوط به احداث سد رسید و برنامه های ابی را بهتر طراحی و اجرا نمود دراین تحقیق نحوه توزیع رسوب در سد بتنی دو قوسی دز با روش افزایش سطح و روش کهاش سطح برای ۴ نوع مخزن مختلف درمحیط برنامه نویسی متلب انجام می شود و بهترین نوع مخزن پیشنهاد می شود