سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیده رقیه حسینی کردخیلی – کارشناس ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
حسین صادقی – استادیار گروه باغبانی دانشگاه کشاورزی ساری
سیدکمال کاظمی تبار – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی ساری
علیرضا طلایی – استاد گروه باغبانی دانشگاه تهران

چکیده:

زیتون با نام علمی Olea ouropaea L درختی همیشه سبز با عمری طولانی از تیره Oleaceae می باشد . ریزازدیادی یک روش نسبتاً جدید برای ازدیاد زیتون است که هنوز جایگزین سیستم های متداول تکثیر نشده است و کاربرد آن در سطح وسیع نیاز به بهینه سازی دستورالعمل ها و سازگارنمودن آنها با نیازهای خاص ارقام مختلف زیتون دارد. با توجه به اهمیت کشت درختان زیتون، آزمایشاتی در قالب طرح کاملاً تصادفی جهت بررسی تأثیر کربوهیدرات های مختلف بر کشت درون شیشه ای زیتون رقم رشید (Olea ouropaea cv. Rashid) انجام شد. به این منظور، جوانه های جانبی تک گره از درختان بالغ رقم رشید گرفته شد. ریزنمونه ها با هیپوکلریدسدیم ۱۵ % به مدت ۱۵ دقیقه ضدعفونی شده و ۳ بار با آب مقطر استریل شستشو شدند. پس از ضدعفونی سطحی، قطعات گره دار در محیط های کشت پایه شامل OM و MS تغییر یافته کامل شده با ۳mg/l BAP و کربوهیدرات های ساکارز یا مانیتول با غلظت های ۳۰g/l و ۱۸ کشت شدند. نتایج نشان داد که هم نوع و هم غلظت کربوهیدرات پرآوری شاخساره و سرعت رشد را تحت تأثیر قرار می دهد و سطوح مختلف ساکارز و مانیتول اثر معنی داری بر تعداد شاخساره و گره بوجود آمده از هر ریزنمونه دارند. بهترین نتایج استقرار در محیطهای کشت دارای ۳۰g/L مانیتول به دست آمد.