سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میثم امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، گروه مهندسی آب، دانشگاه ملی ز
مسعود بحرینی مطلق – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، گروه مهندسی آب، دانشگاه ملی ز
سیدمحمود طباطبایی – استادیار دانشگاه ملی زابل
جابر مظفری زاده – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی

چکیده:

آبزیرزمینی یکی از مهمترین منابع آب شیرین مورد نیاز انسان است، که بعد از یخچالها، بزرگترین ذخیره آب شیرین زمین را تشکیل میدهد. در حال حاضر در سطح کشور سالانه حدود ۴۹ میلیارد مترمکعب آب از منابعزیرزمینی برداشت میشود. این رقم بخش بزرگی از کل آبهای مصرفی در کشور ما را تشکیل میدهد. از آنجایی که حفر یک چاه برداشت آبزیرزمینی برای اهداف خاص)شرب(، مستلزم صرف وقت و هزینه بالا بوده، پس داشتناطلاعات کافی درباره پهنهبندی سفرههای آبهای زیرزمینی از لحاظ کیفیت و کمیت امری انکار ناشدنی میباشد. هدف از ارائه این مقاله بهنگامسازی اطلاعات و پهنهبندی آبهای زیرزمینی از لحاظ دو پارامتر مهم کیفیت ) TH وTDS ( و تعیین مناسبترین مناطق جهت بهرهبردای از آبهای زیرزمینی با در نظر گرفتن استانداردهای مصارف شرب در شهرستان شیراز، جهت داشتن مدیریتی بهتر بر این منبع بزرگ آب میباشد. با بررسی نمونههای گرفته شده از ۱۳۷ حلقه چاه در سال آبی ۸۹-۸۸ ، به کمک نرم افزار – GIS ، روشهای درونیابی OK ، SK ، IDW و RBF ، ومدلهای مختلفی مانند، کروی، دایرهای، نمایی و گوسی انجام شد و نقشههای پهنهبندی کیفیت آب شرب زیرزمینی از لحاظ دو پارامتر ذکر شده، با در نظر گرفتن استانداردهای آب شرب تهیه گردید. در نهایت با بررسی روشها و مدل- های ذکر شده، روش SK با کمترین RMSE ( TDS: 701.7 و TH: 761.8 ( و ME ( TDS: -0.45 و TH: 0.58 ( مناسبترین روش جهت تعیین مناطق مستعد جهت بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی بر اساس این دو پارامتر انتخاب گردید