سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی مهدوی عادلی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، گروه عمران، شوشتر، ایران
سامان اسدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، گروه عمران، شوشتر، ایران

چکیده:

در روش نوین طراحی بر اساس عملکرد، که در حال حاضر مطمئنترین روش در طراحی لرزهای ساختمانها محسوب میگردد، رفتار سازه در قالب یک سطح عملکردی، یک ظرفیت و یک تقاضا تعریف میگردد که در این میان، تخمین تقاضا بواسطه عدمقطعیت و تصادف فراوانی که در زلزلهو پاسخ سازه به آن وجود دارد، یک چالش واقعی محسوب میگردد. در این تحقیق، با توجه به اهمیت بسیار زیادی که تخمین تقاضای لرزهایدارد، به ارزیابی دقت شتابهای طیفی در زمانهای تناوب مختلف به عنوان شاخص شدت در تخمین تقاضای لرزهای قابهای خمشی فولادی پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان میدهند که بر خلاف انتظار، شتاب طیفی مود اول در تمام قابها بهترین شاخص شدت محسوب نمیگردد و در برخیموارد شتاب طیفی مود دوم تخمینزننده بهتری است. همچنین مدل احتمال فروریزش چندان به شاخص شدت حساس نمیباشد.