سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمدرضا گلپرور – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

این تحقیق با هدف تعیین بهترین شاخص های انتخاب غیرمستقیم برای بهبود ژنتیکی عملکرد دانه در ارقام کلزا بر روی ۱۷ رقم در یک طرح بلوکهای کامل تصادفی و با سه تکرار صورت گرفت. تجزیه ضرایب همبستگی نشان داد که عملکرد دانه دارای همبستگی مثبت و معنی دار با صفات تعداد روز از کاشت تا ساقه دهی، تعداد روز از کاشت تا پایان گلدهی، ارتفاع بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، درصد روغن دانه و عملکرد روغن م یباشد. رگرسیون مرحله ای عملکرد دانه حاکی از توجیه ۹۸/۹ درصد از تغییرات این صفت توسط عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، تعداد روز از کاشت تا شروع گلدهی و تعداد دانه در غلاف بود. تجزیه علیت نشان دهنده کارآئی بالای صفات وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، روز تا ساقه دهی و تعداد دانه در غلاف به عنوان معیارهای انتخاب غیرمستقیم در زمینه بهبود ژنتیکی این صفت در ارقام کلزا بود.