سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید محمدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه زنجان
محمدحسین شهیر – استادیار دانشگاه زنجان
امید افسریان – دانشجوی دکتری تغذیه طیور
علیرضا مسلمی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

به منظور تعیین بهترین سطح پروتئین و متیونین جیره غذایی جوجه های گوشتی در دروه رشد، تحقیقی در قالب آزمایش فاکتوریل ۵×۲ بر پایه طرح کاملا تصادفی انجام پذیرفت. در این آزمایش از دو سطح پروتئین خام (۵/۱۹ و ۱۸ درصد) و پنچ سطح متیونین (۳۴/۰ ،۴۴/۰ ،۵۴/۰ ، ۶۴/۰و ۷۴/۰ درصد) استفاده گردید، و در کل ۳۶۰ قطعه جوجه گوشتی نر راس (سویه ۳۰۸) با میانگین وزنی ۹۵۰ گرم به طور تصادفی به تیمار های آزمایشی اختصاص یافت. میزان افزایش وزن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل خوراک به صورت هفتگی ثبت می گردید ولی میزان تلفات به صورت روزانه ثبت شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که با افزایش سطوح پروتئین و متیونین در جیره، وزن بدن به طور معنی داری (۰۵/۰>P) افزایش می یابد. سطوح مختلف پروتئین تاثیری بر مصرف خوراک نداشت ولی سطوح مختلف متیونین بر میزان خوراک مصرفی تاثیر معنی داری داشت، بطوریکه با افزایش سطح متیونین، مصرف خوراک به طور معنی داری (۰۵/۰>P) کاهش یافت. ضریب تبدیل خوراک با افزایش سطح پروتئین خام جیره به طور معنی داری (۰۵/۰>P) بهبود می یابد، گرچه با افزایش سطح متیونین در جیره ضریب تبدیل خوراک بهبود می یابد اما این اثر به لحاظ آماری معنی دار نبود. با توجه به نتایج آزمایش، بهترین پاسخ تولیدی زمانی مشاهده گردید که جوجه ها با سطح ۵/۱۹ درصد پروتئین و ۶۴/۰ درصد متیونین تغذیه شدند.