سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید نعمت الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اس
فروغ مرتضائی نژاد – استادیار، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
مهرداد جعفرپور – استادیار، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

چکیده:

گیاه دارویی باریجهFerula gummosa Boissگیاهی چندساله، متعلق به خانواده چتریان می باشد. اهداف این پژوهش،تعیین بهترین محیط کشت و سطح هورمونی موثر بر صفت های وزن تر و خشک کالوس ریزنمونه های به دست آمده ازگیاهچه های حاصل از جنین باریجه در کشت درون شیشه می باشد. این آزمایش در قالب طرح آزمایشی فاکتوریل با حداقل ۴ تکرار بررسی شده است. پس از ضدعفونی بذرها و کشت جنین در محیط کشت یک چهارم موراشیک و اسکوگ و به دست آمدنگیاهچه کامل، از قسمت های مختلف گیاه)هیپوکوتیل، ریشه، برگ، کوتیلدون، جنین و جنین برش یافته( ریزنمونه تهیه شد. باتوجه به هدف مورد نظر، ریزنمونه ها در محیط های کشت موراشیک و اسکوگ با سطوح مختلف بنزیل آدنین ۰و۱و۱/۵و۲میلی گرم درلیتر و نفتالین استیک اسید ۰و۸و۱۰و۱۲ میلی گرم در لیتر( قرار گرفتند. پس از ۱ماه از کشت ریزنمونه ها در محیط های حاوی هورمون صفات وزن تر و وزن خشک کالوس ها اندازه گیری شد.