سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امید نعمت الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اس
فروغ مرتضائی نژاد – استادیار، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
مهرداد جعفرپور – استادیار، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

چکیده:

گیاه دارویی باریجهFerula gummosa Boissگیاهی چندساله، متعلق به خانواده چتریان می باشد. اهداف ای ن پ ووه،،تعیین بهترین محیط کشت و سطح هورمونی موثر بر رشد گیاهچه حاصل از هیپوکوتیل ها در کشت درون شیشه م ی باش د. ای نآزمای، در قالب طرح آزمایشی فاکتوریل با حداقل ۴ تکرار بررسی شده است. پس از ضدعفونی ب ررها و کش ت ین ین در مح یط کشت یک چهارم موراشیک و اسکوگ و به دست آمدن گیاهچه کامل، از قسمت های هیپوکوتیل ریزنمونه تهیه ش د. ب ا توی ه ب ه هدف مورد نظر، ریزنمونه ها در محیط های کشت موراشیک و اسکوگ با سطوح مختلف بنزیل آدنین۰و۱و۱/۵ و۲میل ی گ رم در لیتر( و نفتالین استیک اسید ( ۰ ۸ و۰ و ۱۲ میلی گرم در لیتر( قرار گرفتند. پس از ۱ماه از کشت هیپوکوتیل ها در مح یط ه ای حاوی هورمون صفات ارتفاع گیاهچه های به دست آمده، تعداد برگچه ها، تعداد ریشه، تعداد ساقه، طول ریش ه ه ا، وزن ت ر و وزن خشک اندام های هوایی اندازه گیری شد. مقایسه میانگین ها نشان داد بیشترین ارتفاع گیاهچه ها، تعداد برگچه ها، طول ریشه ها، وزن تر و خشک اندام هوایی و در تیمار ۲ میلی گرم بر لیتر بنزیل آدنین و ۸ میلی گرم بر لیتر نفتالین استیک اسید بدست آمد