سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید حسین صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد ابراهیم زنگانه – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه گرگان
علیرضا حیدری می آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

افزایش تولید در واحد سطح برای کشورهایی که به لحاظ آب محدودیت نداشته یا قسمت عمده تولیدات کشاورزی آنها از اراضی دیم حاصل می شود راه حلی مطلوب و پسندیده است اما این روش در کشورهای کم آب جهان نظیر ایران امری مفید در توسعه کشاورزی نمی باشد. طرح حاضر با هدف بررسی تغییرات رطوبت خاک در آبیاری قطره ای نواری در مزرعه ای در نور به اجرا درآمد. یک سیستم آبیاری قطره ای تی تیپ برای محصول سویا در زمینی به مساحت حدود ۷۵۰۰ متر مربع و شامل سه سطح آب آبیاری معادل ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد آب مورد نیاز گیاه، طراحی شد که هر سطح آبیاری شامل سه لاترال با فواصل روزنه های ۲۰ سانتی متر بود. طول ردیف های کاشت ۷۵ متر و فاصله ردیف های کشت از یکدیگر ۵۰ سانتی متر و فاصله تی تیپ ها از یکدیگر ۱ متر بود. به منظور توزیع رطوبت در خاک، نمونه های خاک از اعماق ۲۰-۰، ۴۰-۲۰، ۶۰-۴۰ و ۸۰-۶۰ سانتی متری از سطح خاک و به فاصله های ۰، ۲۵ و ۵۰ سانتی متری از محل ریزش آب تهیه گردید. نتایج نشان داد که سطح آبیاری ۷۵ درصد برای شرایط مزرعه مذکور و روش آبیاری معرفی شده نسبت به سطوح دیگر از لحاظ ایجاد شرایط رطوبتی مناسب برای ریشه مطلوب تر است.