سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جمشید نظری عالم – کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
مجید جوادی – حفظ نباتات جهاد کشاورزی لرستان
سعید امیری – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور سلسله
مسعود غلامی – حفظ نباتات جهاد کشاورزی لرستان

چکیده:

کلزا یکی از مهمترین گیاهان روغنی است و کنترل علفهای هرزدراین گیاه اهمیت زیادی دارد اطلاعات کمی از زمان مناسب استفاده از کنترل شیمیایی علفهای هرز کلزا دردسترس است به منظور اثرات مقایسه کاربرد پاییزه و بهاره مخلوط علفکشهای کلوپیرالید+هالوکسی فوپ – آر – متیل آزمایشی مزرعه ایی درسال ۹۰-۸۹ دراستان لرستان درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی اجرا شد نتایج نشان داد که کاربرد بهاره مخلوط این دو علف کش تاثیربهتری بردرصد خسارت علفهای پهن برگ نسبت به کاربرد پاییزه داشت ولی تفاوت معنی داری بردرصدخسارت علفهای هرز باریک برگ مشاهده نشد علفهای هرز پهن برگز مانند گل گندم و سرشکافته درکاربرد بهاره بهتر کنترل شدند وزن خشک علفهای هرزپهن برگ درتیماره کاربرد بهاره ۷۳گرم و درکاربرد پاییزه ۳۷۵ گرم درمتر مربع بود که تفاوت معنی داری درسطح ۵ درصد باهم داشتند. عملکرد کلزا درکاربرد پاییزه مخلوط این دو علفکش کمتر از ۳ تن درهکتار بود درحالیکه درکاربرد بهاره عملکرد بیش از ۴ تن درهکتار بدست آمد که درسطح ۵ درصد تفاوت معنی داری با هم داشتند.