سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محسن پیرمرادیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

به منظور تعیین بهترین زمان برداشت ارقام جدید سیب شامل فوجی، گالا، برابرن که اخیرا وارد کشور گردیده است، و دو رقم سیب رد و گلدن دلیشس این تحقیق با ۵ آزمایش جداگانه به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا گردید. کرت های اصلی شامل زمان نمونه برداری میوه در سردخانه در ۵ سطح (T) و کرت های فرعی شامل زمان برداشت در سه سطح (H) در نظر گرفته شدند. درختان مورد آزمایش از ارقام فو قالذکر بر روی پایه MM106 انتخاب گردیدند و در زمان گلدهی این ارقام از هر رقم ۴ درخت انتخاب و تاریخ های گلدهی آنها ثبت گردید . برداشت میوه بر اساس نتایج تست نشاسته در سه هفته برای هر رقم انجام شد. پس از برداشت، میوه ها به آزمایشگاه منتقل گردیدند و صفات کیفی شامل در صد کل مواد جامد محلول، اسید قابل تیتراسیون، pH و سفتی بافت میوه مورد انداز هگیری قرار گرفت . نتایج این تحقیق نشان داد که با توجه به تمامی شاخص های اندازه گیری شده بهترین زمان برداشت برای ارقام فوجی، گالا، برابرن، رد دلیشس و گلدن دلیشس به ترتیب ۱۷۰-۱۵۶ و ۱۲۱-۱۱۰ و ۱۶۴-۱۵۵ و ۱۵۲-۱۴۴ و ۱۵۷-۱۴۳ روز بعد از تمام گل می باشد.