سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الهه محمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
مجید منتصری – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
سید عرفان حسینی مبرا – کارشناسی ارشد اسبق سازه های آبی، گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه

چکیده:

مهمترین اثر رسوب گذاری در مخازن سدها کاهش حجم ذخیره مخزن سد می باشد که نقش قابل توجه آن بر مطالعات منابع آب غیرقابل اجتناب است. در این بین دبی رسوب ورودی از مهمترین عوامل موثر بر کاهش حجم مخزن می باشد. به منظور تخمین باررسوبی ورودی روش های مختلفی از جمله روابط رگرسیونی در قالب معادلات منحنی سنجه به کار برده می شوند که نحوه استفاده و دقت آنها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. عملیات هیدروگرافی سد بارون برای بررسی و تعیین دقیق حجم رسوبات انباشته شده ونحوه ی رسوب گذاری در مخزن تا کنون دو بار انجام گرفته است. لذا دسترسی به داده های هیدروگرافی اخیر سد مذکور زمینه بسیار مناسبی را برای بررسی عملکرد روشهای نظری تخمین و برآورد رسوب فراهم آورده است. از اینرو تحقیق حاضر تلاشی درصدد ارزیابی روشهای مختلف منحنی سنجه از جمله USBR ، متوسط دسته ها، FAO-USBR ، متوسط دسته ها- FAO ، USBR فرگوسن، متوسط دسته ها فرگوسن و USBR با تفکیک ماههای خشک و تر بوده است، که برای نزدیک به ۲۰سال آماری بعد از بهره برداری از سد در دو ایستگاه مزرعه و امامقلی واقع در بالادست سد بارون انجام شده است. در نهایت نتایج این تحقیق نشاندهنده عملکرد بهتر روشهای FAO متوسط دسته ها وفرگوسن متوسط دسته ها و USBR با تفکیک دوره خشک و تر بوده است.