سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آرش همتی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
حسینعلی علیخانی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

ورمی کمپوست یک کود زیستی محرک رشد گیاه است که دارای مقادیرزیادی اسید هیومیکی است استفاده از اسید هیومیک دردنیا به عنوان اصلاح کننده خاک و یا افزایش دهنده عملکرد محصولات درنیل به سوی کشاورزی پایدار همواره روبه افزایش است دراین تحقیق سعی شد که با استفاده از روشهای مختلف افزایش کارایی اسید هیومیک استخراج شده از ورمی کمپوست بررسی شود تا با مصرف اسیدهیومیک حاصله حداکثرکارایی برای رسیدن به کشاورزی پایدار حاصل گردد برای استخراج اسید هیومیک از ورمی کمپوست هوا خشک استفاده گردید عمل استخراج اسید هیومیک با استفاده ازروش قلیایی درطی زمان های مختلف استخراج یک روز هفت روز و نه روز با استفاده از دو استخراج کننده اوره ۰/۵ مولار و سود ۰/۵ مولار انجام پذیرفت و مقدار درصد خاکستر نیتروژن گروه های عاملی اسیدیته کل گروه های کربوکسیلی و گروه های عاملی هیدروکسیلی وoh فنلی و نسبت های اسپکتروفتومتری E4/E6 ، E3/E5 اندازه گیری شد نتایج نشان داد که اسید هیومیک استخراج شده با اوره دارای C/N و درصد خاکستر پایین تر و گروه های عاملی و نسبت های اسپکتروفتومتری بیشتر نسبت به اسید هیومیک استخراج شده با سود می باشد و با افزایش زمان استخراج طبیعت اسیدهیومیک حاصله تخریب شد.