سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهتاب اصفهانی زاده حسین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی باغبانی
فروغ مرتضایی نژاد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
نعمت اله اعتمادی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
نفیسه نورمحمدی – کارشناس ارشد

چکیده:

یکی ازگونه های دارویی با اهمیت که تنها دربرخی ازدامنه های زاگرس درایران می روید Allium hirtifolium Boiss می باشد که با نام موسیرایرانی شناخته می شود یکی از راه های حفظ ذخایر ژنتیکی و تکثیرسریع استفاده ازتکنیک کشت بافت م ی باشد با توجه به اینکه اولین قدم دراجرا کشت بافت ضدعفونی مناسب برای یک ریزنمونه خاص می باشدجهت ضدعفونی ریزنمونه طبق ازتیمارهای مختلف دمایی بن ماری شامل ۴۵و۵۵و۵۰ درجه سانتیگراد دردو زمان ۳۰و۶۰ دقیقه و غلظت های هیپوکلریت سدیم ۲۵درصد حجمی/حجمی درزمانهای ۲۰و۳۰و۴۰و۶۰ دقیقه مورد بررسی قرارگرفت این آزمایش در حداقل چهارتکرار و بصورت فاکتوریل به اجرا درآمد نتایج حاصل ازآزمایش نشان داد که بهترین تیمار جهت رفع آلودگی بن ماری دردمای ۴۵ درجه سانتیگراد به مدت ۶۰ دقیقه به همراه ۳۰ دقیقه استفاده ازهیپوکلریت سدیم می باشد.