سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امید نعمت الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی
فروغ مرتضایی نژاد – استادیار دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان
مهتاب اصفهانی زاده حسین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی
هانا مصدق – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی

چکیده:

گیاه دارویی باریجهFerula gummosa Boiss. گیاهی چندساله متعلق به خانواده چتریان می باشد این گیاه از گیاهان بسیارارزشمند دارویی صنعتی آروماتیک بومی ایران است که باتوجه به منوکارپیک بودن و دوره طولانی خواب بذر و برداشت نامناسب درمراتع طبیعی با خطر انقراض روبرو میب اشد دراین پژوهش کشت درون شیشه ای جنین باریجه درمحیط ۱/۴MS درقالب طرح آزمایشی فاکتوریل شامل تیمارهای هورمونی با غلظت های ۰و۱۵و۲ میلی گرم درلیتر بنزیل آدنین BA با حداقل ۳تکرار بررسی شده است پس از ۶هفته رشد گیاهچه حاصل ازجنین طول ریشه و ساقه بدست آمد اندازه گیری شد و مقایسه میانگین آنها نشان داد که تیمار هورمونی ۲ میلی گرم درلیتر BA دارای بیشترین طول ساقه و تیمارهای شاهد و ۱/۵میلی گرم درلیتر BA دارای بیشترین طول ریشه بودند درنهایت بهترین گزینه استفاده از تیمار ۲ میلی گرم درلیتر BA می باشد.