سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسام شاهرجبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزست
علی سلیمانی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خو
سیدعلی امامی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد
لیلا نارنجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزست

چکیده:

به منظور تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت و تراکم گیاهی در ارقام مختلف جو در منطقه نیمه خشک در مزرعه تحقیقاتی واقع درلامرد استان فارس، آزمایشی به صورت کرت های دو بار خرد شده در قالب بلو کهای کامل تصادفی با ۳ تکرار طراحی شد. کرت های اصلی شامل ۳ تاریخ کاشت ۱۵ آبان، ۱۵ آذر بود، کرت های فرعی شامل ۳ تراکم ۲۵۰ ، ۳۵۰ و ۴۵۰ بوته در مترمربع بود. همچنین کرت های فرعی فرعی ۳ رقم جو به نا مهای کویر، ریحانی و کارون بودند. اثر تاریخ کاشت بر تعداد روز از کاشت تا رسیدگی فیزیولوژیکی معن یدار بود. تراکم گیاهی اثر معن یداری بر ارتفاع گیاه، تعداد پنجه و عملکرد دانه داشت. همچنین رقم نیز به طور معنی داری بر تعداد روز از کاشت تا رسیدگی فیزیولوژیکی، ارتفاع گیاه، عملکرد دانه و شاخص برداشت معنی دار بود. کاشت زود هنگام منجر به کاهی معنی داری عملکرد دانه گردید. همچنین تفاوت های عملکرد دانه میان تراکم های مختلف گیاهی نشان دهنده تأثیر قابل ملاحظه تراکم کاشت بر این صفت مهم آزمایشی بود. به نظر می رسد که کاشت رقم کارون با تراکم گیاهی ۴۵۰ بوته در مترمربع در تاریخ ۱۵ آبان در منطقه آزمایشی مناسب باشد