سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحسین صدرقاین – مربی پژوهش
رحیم محمدیان – استادیار
محمدمهدی نخجوانی مقدم – مربی پژوهش

چکیده:

این تحقیق با هدف تعیین بهترین ارایش کاشت چغندر قند و در قالب بلوک کامل تصادفی با هفت تیمار و سه تکرار انجام شد تیمارها شامل ارایش کاشت ۴۵ ، ۵۰ ، ۶۰ ، ۵۰×۴۰ و ۶۰×۴۰ سانتی متر فاصله بین خطوط کاشت و با قرار دادن نوارهای تیپ بصورت یک در میان بین خطوط کشت به ترتیب A7 A6,A2,A3,A4 و دو ارایش کاشت ۵۰ و ۶۰ سانتی متر با قرار دادن نوارهای تیپ روی تمام خطوط کشت A1 وA5 در کنار ردیفهای کاشت اجرا شد نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد ریشه از تیمار ارایش کاشت ۵۰×۴۰ سانتی متر و یک نوار تیپ وسط دو ردیف کاشت A6 به مقدار ۵۵/۵۶ و کمترین آن از تیمار آرایش کاشت ۶۰ سانتی متر و ارایش یک در میان نوارهای تیپ A7 به مقدار ۴۱/۹۵ تن دره کتار حاصل شد بیشترین عمکلرد قند ناخالص و خالص از تیمار ارایش کاشت ۶۰×۴۰ سانتی متر با مقادیر ۸/۷۹ و ۶/۶۶ تن در هکتار به دست امد. کمترین مقادیر این دو صفت نیز از ارایش کاشت ۶۰ سانتی متر با نوارهای تیپ یک در میان A7 به ترتیب به میزان ۷/۷۹ و ۴/۷۱ تن درهکتار حاصل شد.