سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزاد آزادشهرکی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
محمود صفری – اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
رضا محمدی گل –

چکیده:

افزایش بهره وری تولید کاهش هزینه ها و کاربرد مطلوب ماشین ها مستلزم استفاده ازروشهای موزون و به کارگیری ضرایب ومعیارهای فنی و اقتصادی منطبق برشرایط کشاورزی هرمنطقه است به منظور تعیین ضرایب و شاخصهای مکانیزاسیون مرتبط با عملیات شخم با گاو آهن برگردان دار دراستان کرمان از نمونه برداری میدانی شامل ۴۲ نمونه برای دو نوع تراکتور رایج U650,MF285 حین عملیات شخم با گاو آهن برگردان دار استفاده شد نتایج نشان داد که میانگین عرض کار و سرعت عملیات شخم پایین و به ترتیب برابر ۸۲سانتیمتر و ۳/۶۲ کیلومتر برسرعت بود متوسط درصد لغزش تراکتورهای MF285,U650 به ترتیب برابر ۱۵/۷و۲۳ درصد و بین دو نوع تراکتور از این نظر اختلاف معنی داری وجود داشت توان مالبندی به دست آمدهدرعملیات شخم نسبت به توان اسمی دو نوع تراکتور بسیار پایین بود متوسط ظرفیت موثر مزرعه ای گاو آهن معادل ۰/۱۹ هکتار برساعت و پایینتر از ظرفیت موثر مزرعه ای گاو آهن های برگردان داردرکشور بدست آمد.